Program
O NoDu
#divadlo #hudba #galerie #kavárna #vernisáž #přednášky #studio #ostatní #free mondays

Jakub Choma: Distant Hum

Sólová výstava oceněného finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Jakuba Chomy (1995) se prostřednictvím audiovizuální instalace a strategií "rozšířené malby" zaobírá tématem vyčerpání a vyhoření. "Být vyčerpaná znamená víc než být pouze unavená. Unavený člověk má pouze vyčerpané uvědomění, zatímco vyčerpaný člověk vyčerpal všechny své možnosti. Unavený člověk si něco nedovede uvědomit, ale vyčerpaný člověk není schopen uvědomění ani nic koncipovat."    

PKF - Prague Philharmonia / Hudební delikatesy od PKF aneb koncert za odměnu

Závěrečný koncert cyklu soudobé hudby přinese hudební lahůdky z tvorby současné skladatelské generace. Aneb. Co…

EPOS 257 & Mirek Čáslavka feat. Jan Lesák: Mandragora (promítání filmu a diskuze)

Po skončení promítání budeme mít možnost nahlédnout s Mirkem Čáslavkou do tehdejšího zá…

MĚSTEČKO PALERMO USÍNÁ / Janek Lesák & kol.

Přijďte si zahrát největší rozšíření klasické táborové hry "městečko Palermo" v&scaron…

MĚSTEČKO PALERMO USÍNÁ / Janek Lesák & kol.

Přijďte si zahrát největší rozšíření klasické táborové hry "městečko Palermo" v&scaron…

FANTASY! / Janek Lesák & kol.

Příběh, odehrávající se ve vaší fantazii. Inscenace Divadla NoD kombinuje technologii binaurálního…

BIBLE 2 / Janek Lesák & kol.

Každé dílo, co za něco stojí, má dvojku. Terminátor má dvojku a je lepší. Dvojky jsou dobrý.…

OSAMĚLOST KOMIKSOVÝCH HRDINŮ / Janek Lesák & kol.

Divadelní comiks-con.  American psychological society (APS) vydala v roce 2017 studii, která dokazuje, že cca 70% lidí sní o…

SERIÁL S01E04 / 20 000 židů pod mořem

Minulou sezónu vybojovali herci ze souboru 20 000 židů pod mořem v nelítostném formátu “12 úkolů pro židy”…

VŠECHNO, CO V NÁS ZKURVILI KOMUNISTI / Divadlo Maso

Mají problémy, ale nikdo je neposlouchá. Mají pocit, že víc křičet nemůžou. Nechtějí si zničit hlásky, kter…

HODNÍ CHLAPCI / 11:55

Kolik agrese a puzení k násilnému chování v sobě musíme potlačit, abychom se stali „kultivovanými“…

HEIMATSCHUSS ANEB MOJE DĚDA TVOJE DĚDA

Moje děda tvoje děda je rekonstrukce příběhů našich rodin pomocí fotek, dokumentů a objektů. Vyprávění našich dědečků…

SERIÁL S01E05 - Finále / 20 000 židů pod mořem

Minulou sezónu vybojovali herci ze souboru 20 000 židů pod mořem v nelítostném formátu “12 úkolů pro židy”…

Přihlaste se do newsletteru

en

PRAG_KASSEL: HYBRIDNÍ NESNÁZE

Prag_Kassel: HYBRIDNÍ NESNÁZE
Kurátor: Pavel Kubesa
Architektura výstavy: Jakub Jansa

25. 9. - 17. 10. 2018
Vernisáž: 24. 9. 2018 od 19:00

Projekt vznikl za podpory ČNFB.

---

 

HYBRIDNÍ NESNÁZE

Ozvěny čtyř

Jak hrozné, nepředstavitelné a neuvěřitelné je, že bychom tu měli kopat zákopy a zkoušet si plynové masky kvůli jakémusi sporu ve vzdálené zemi mezi lidmi, o nichž nic nevíme.
- britský premiér N. Chamberlain 27. září 1938 ve vystoupení pro BBC

...měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“ 
- W. Churchill k Chamberlainovi v House Of Commons po podpisu Mnichovské dohody

"Spolkl jsem hada."
- E. Daladier o své roli v průběhu Mnichovské konference

If you have sacrificed my nation to preserve the peace of the world, I will be the first to applaud you. But if not, gentlemen, God help your souls.“
- J. Masaryk k Lordu Halifaxovi v reakci na „spojeneckou zradu“

---

11:40

Jako druhý muž zprava drží u pasu svůj černý cylindr. Než přistoupí k automobilu, melodie God Save The King se nese širou plání a v pochodovém rytmu se zvolna proměňuje její ústřední motiv v téma, které ještě nezná. Pár desítek minut nato vstupuje do místnosti s dominantním mramorovým krbem v níž se shlukují muži v rozličných, převážně jednořadých oblecích. Když se muž v obleku dvouřadém protáhne mezerou mezi křesly a zaujme jako první své místo, pobídne žoviálně k zasednutí též jednoho za svých hostí. Jen jednou za více než celou půli dne se odhodlají vzdálit se a vystoupí na nedaleký balkon. Brzké ranní hodiny druhého dne je zastihují nad listinou opatřenou čtyřmi čerstvými podpisy. Gratulaci střídá společná fotografie s neukázněnými muži v pozadí, zatímco jiní dva gentlemani stále očekávají své přijetí před dvojitými dveřmi č.105 v přilehlém předsálí. Hostitel již svou místnost ale opouští. V tom se ve dveřích zarazí a pohlédne nazpět: „Vidím před sebou samé nuly“, pronese tiše ale prudce, načež jej tma dlouhých chodeb nadobro pohltí.

Později toho dne na druhé straně kanálu mává muž s cylindrem třemi listy papíru: „Věřím, že to je mír pro naši dobu (...) Jděte domů a klidně spěte.

---

“Odkudsi zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od Muzea nad letícími světlomety a odposlouchávacími přístroji německé armády dolů k Můstku. Divila se asi tomu hluku, který zde slyšela, a obrazu, který viděla pod sebou.”
- reportér Československého rozhlasu František Kocourek při živém komentování Dne branné moci nacistických vojsk v centru Prahy 19. 3. 1939

---

Možnosti historických faktů

Mnichovskou dohodu, jednu z nejvlivnějších mezinárodních „smluv“ 20. století, která za cenu oběti životaschopnosti jednoho mladého středoevropského státu usilovala o udržení kontinuity imperiálního nastavení politik západních mocností postižených čerstvou vzpomínkou hrůz první světové války, chápeme jako strukturovaný geopolitický fenomén. Pokus o pracovní analýzu a rozklad tohoto konkrétního sledu historických událostí na sadu rozličných konstitutivních sil, kategorií a nástrojů formování dějinných faktů možná umožní zamýšlet se nad jeho symbolickým potenciálem a interpretačními možnostmi. Mimo tradiční, politologicky a právně orientované termíny jako je stát, národ, sebeurčení, legitimita, emancipace a svoboda, ambice, anexe a agrese, impérium, centrum a periferie, mohou v takové analýze posloužit i pojmy jako například hra či kalkul, perspektiva a teritorium, limit i hranice, habitat, lokus nebo jednoduše domov, vzdálenost, přemístění, ztráta, balanc či stabilita, síla, manipulace, kolektivní paměť, anebo taky mýtus. A možná, že právě takováto abstrakce partikulární události je jednou z cest jak zažité historické, společenské či národní mýty bořit.

---

Hlas šesti

Jednotliví autoři se tak pokoušejí o volné interpretace nad touto derivovanou myšlenkovou mapou a v území nalezených pojmů analýzy zakládají rámec své promluvy. Vykračují přitom dvojím směrem: jedni se obrací více na kontext privátního, individuálního života ve vztahu k takto strukturované události, (Luise, Artur, Linus), druzí k univerzálněji chápaným principům a konceptům konstituujících společenské děje a dějiny (Andrea, Elko, Denisa, Linus).

Luise Marie Hampel se svou ready-made laděnou instalací reaguje na konkrétní historické svědectví a paměti osob nucených opustit narychlo své domovy v anektovaných částech Sudet. Rozvíjí zde svůj zájem o pravdivost sdělovaných informací a historie, otázky kolektivní paměti a archivů a s poetikou navozující „dálku“ či „odtržení“ modeluje jakousi univerzální uprchlickou zkušenost.

Andrea Sobotková se zabývá vztahem a možnostmi posunu mezi tradiční lineární perspektivou (vnímanou jako konstrukt modernity a nástroj imperiálních strategií) a rostoucí dominancí využívání vertikálních perspektiv, „leteckého pohledu“ (chápaných jako symptom či simulaci ztráty pevného bodu, úběžníku či „půdy pod nohama“ a stejně tak i jako nástroj expanze a distribuce moci, sledování a ekonomických zájmů ve vertikální rovině, nikoli jen na půdorysu geopolitických map). V instalaci parafrázující tvar Babylonské věže, prvního pokusu o vertikální systém uspořádání, zkoumá vztah stavu volného pádu a „nadhledu“ respektive změny perspektivy nahlížení na historické entity.

Elko Braas kontinuálně studuje vlastnosti uzavřených systémů a sleduje jak různé performativní či nahodilé zásahy zvenčí proměňují jejich chod a chování. Instalace dvou proti sobě namířených kamerových gimbálů (stabilizátorů) pracuje s nemožností dosáhnutí stabilního, vybalancovaného stavu v případě, že dvě stejně programované síly usilují o jeho nastolení.

Denisa Šváchová se věnuje zkoumání vztahu mezi přirozeným pohybem a choreografií, přičemž rámec tohoto průzkumu určují konkrétní prostorové instalace. V jejich mezích rozehrává různé situace prostřednictvím technik současného tance, divadla a performance a aktivně zapojuje samotného diváka. V aktuální čtyřjazyčné instalaci, kdy anglický, německý, italský a francouzský kanál je vždy tiše česky simultánně předabován, mapuje hranice toho, kam až je divák ochoten se nechat vtáhnout v manipulativní hře normativních instrukcí kolidujících s meditativními momenty a jak je jeho tolerance ohýbána s vědomím poddajnosti ostatních zúčastněních.

Práci Linuse Clostermanna charakterizuje zájem o výrazové a obsahové možnostmi materiálu. Nežli v konceptuálně založené, ale spíše v ateliérově laděné kontinuální práci se sbíhá řemeslné opracovávání často levných stavebních materiálů se zaujetím formálními a psychologickými determinacemi žánru pokleslého hororu či sci-fi a citlivými pozorováními okolního světa a jeho niterných kvalit. V konjunkci těchto strategií s v konečných objektech objevuje až jakási narativní, scénická poloha. Zajímá se o „místa chybění“, o podvojnost místa pro život a místa, ze kterých byl život vyhnán. Jednou absence hmoty upozorňuje na absenci obyvatele, podruhé absence vytváří tvar a strukturu nových neznámých bytostí, které se tajemně zachytávají familiérních tvarů podobných předmětům denní spotřeby či nábytku: absence vytváří existenci nepopsatelného a přítomnost poukazuje na chybění známého.

Artur Magrot opakovaně tematizuje roli plošného šíření elektromagnetických vln a různých forem neviditelných rádiových signálů ve veřejném prostoru a proměny kognitivních zájmů a závislostí modernizovaného člověka. Prezentovaný projekt prostřednictvím sdílení odposlechu autorova mobilního telefonu demonstruje nakolik individuální (politická) rozhodnutí (vůle) ovlivňují životní prostor velké skupiny jednotlivců participujících v určitém sdíleném (reálném, geopolitickém, virtuálním a digitálním) prostoru a posouvají, překračují až destruují jeho hranice, včetně mezí prostoru privátního.  

---

Vybrané reálie událostí Mnichova 1938 tak autoři přenášejí do symbolického, metaforického kontextu a objevují v této analýze možnost aktuální výpovědi apelující a reagující na současné globální problémy prostřednictvím jazyka současného vizuálního umění. Vybraná témata zkušenosti migrace, omezené a rozšířené perspektivy, stabilizace a manipulace, domova, vyhoštění či ztráty a transgrese hranic si nenárokují být komplexním popisem či vyrovnáním se s dějinotvornou událostí, ale v době jejího 80. připomínání poukazují na možnosti vespolného, dialogického vypořádávání se s odkazy minulosti, možnost vykročit ze zakořeněných schémat „traumatu“, „diktátu“, „zrady“ a nabízejí příležitost společné, evropské interpretace dějin a kolaborativního psaní sdílené historie.

Prag_Kassel: HYBRIDNÍ NESNÁZE
Kurátor: Pavel Kubesa
Architektura výstavy: Jakub Jansa

25. 9. - 17. 10. 2018
Vernisáž: 24. 9. 2018 od 19:00

Projekt vznikl za podpory ČNFB.